Varanus gouldii - Sand Monitor, Gould's Goanna  
  Varanidae