Caedicia simplex - Common Garden Caedicia  
  Phaneroptinae, Tettigonidae  

   
   
These katydids can take on the colour of the flower they are feeding on.