Home

Acontiinae

  Synonym - Eustroiinae.     [170 Aust. species]

All species pictured have their DNA in the Barcode of Life Database.


Acontia clerana Acontia crocata Acontia detrita

Acontia elaeoa

       

Acontia nivipicta

Acontia thapsina

Amyna axis

Amyna natalis
       

Araeopteron canescens

Araeopteron sp. ANIC6 Araeopteron sp. GC1

Autoba abrupta

       
Autoba latericolor Autoba sp. ANIC2 Autoba pectorora Autoba versicolor
       
 

 

Cerynea trogobasis

Cophanta funestalis

Corgatha drosera PS1

       

Corgatha sp. ANIC3

Corgatha figuralis

Corgatha dichionistis

Corgatha minuta
       

Corgatha sp. GC3 Enispa parva Enispa rhodopleura

Epopsima fasciolata

       

Eublemma anachoresis

Eublemma cochylioides

Eublemma dimidialis

Eublemma glaucochroa

       

Eublemma leucodesma

Eublemma marmaropa Eublemma ragusana

Eublemma roseana

       

Eublemma sp. GC1

Eublemma vestalis

Eulocastra fasciata

Eustrotia acroleuca
       
     

     

Habrophyes xuthosoma

       

Hyposada hydrocampata

Maliattha amorpha

Maliattha signifera Maliattha ritsemae
       

Metachrostis paurograpta

Naragodes nigridiscata

Ozarba punctigera

Prometopus inassueta

       

Pseudozarba orthopetes

Selenis semilux

Selenis semilux PS1

Soptha concavata

       

Soptha poecilota

Technemon sp. ANIC3

Thermesia cariosa

Sarrothripa baeopis
       

   

Xanthograpta glycychroa

Zagira stragulata