Stomorhina sp. GC1  
  Calliphoridae  

filename: gvc16036

 
   

filename: gvc13910

   
     

filename: gvc14248

   
     

filename: gvc16037

   
     
filename: gvc16130