Dynastinae

  Stout bodied, mainly in black or brown.

Xylotrupes gideon

filename: gvc1141 filename: gvc3910 filename: gvc1945
       
     
Cryptodus sp.      
       

References: