Straw-necked Ibis

Threskiornis spinicollis

Family Threskiornithidae


-

-

-