Australian White Ibis

Sacred Ibis,     Threskiornis molucca

Family Threskiornithidae-

-

-

-