Ennominae

  Males, and occasionally females have a blister-like fovea between veins CuA and 1A+2A, near the base of the forewing.  [480 Australian species]

All species pictured have their DNA in the Barcode of Life Database.


Aporoctena aprepes

Aporoctena scierodes

Boarmia platyleuca

Casbia rectaria

       

Chiasma assimilis

Cleora displicata Cleora repetita Cleora decisaria
       

Cryphaea xylistis Cryphaea xylina Ectropis bhurmitra Gastrinodes bitaeniaria
       

Gonodontis orthotoma

Hypomecis externaria

Hyposidra janiaria

Hyposidra janiaria

       

Hyposidra incompataria

Macaria tessellata

Macaria margaritis

Myrioblephara macariata
       

Oxymacaria odontias Pachyplocia griseata

Parosteodes fictiliaria

Petelia medardaria
       

Pholodes sinistraria (female)

Pholodes sinistraria (male)

Scioglyptis lithinopa

Syneora lithina
       

References: