Home

Spilomelinae

  .    

Agathodes ostentalis

Agrioglypta eurytusalis

Agrioglypta excelsalis

Agrioglypta itysalis

       

Agrioglypta zelimalis

Agrotera amathealis

Agrotera sp. ANIC1

Ancylolomia westwoodi

       

   

Aporocosmus lamprodeta

Arthroschista hilaralis

   
       

Bocchoris artificalis

Bradina admixtalis

Cirrhochrista aetherialis

Cirrhochrista brizoalis

       

Cirrhochrista punctulata

Cirrhochrista sp. ANIC1

Cnaphalocrocis bilinealis

Cnaphocrocis medinalis

       

Cnaphocrocis poeyalis Conogethes punctiferalis

Conogethes tharsalae

Cotachena histricalis

       

Diaphania indica

Dichocrocis clyusalis

Deuterarcha xanthomela

Diplopseutis sp. ANIC1

       

Dysallacta negatalis

Eurrhyparodes bracteolalis

Eurrhyparodes tricoloralis Glycythyma chrysoricta
       
Glycythyma leonina  Glycythyma thymedes Glyphodes canthusalis Glyphodes conjunctalis
       

   
Glyphodes microta Glyphodes microta PS2    
       
 

  Glyphodes stolalis

Glyphodes multilinealis

Haritalodes derogata
       

Herpetogramma hipponalis

Herpetogramma licarsisalis

Hydriris chalybitis

Hymenia perspectalis

       

Hymenoptychis sordida

Lamprophaia ablactalis

Maruca vitrata

Metasia acharis

       

Metasia sp. ANIC6 Metasia ateloxantha

Metasia delotypa

Metasia sp. GC1

       

   
Metasia sp. GC2 Metasia tiasalis    
       
 

 

Metasia zinckenialis

Metoeca foedalis

Myriostephes crocobapta

       

Nacoleia alincia Nacoleia mesochlora Nacoleia obliqualis Nausinoe pueritia
       

Nomophila corticalis Notarcha aurolinealis

Omiodes diemenalis

Omiodes dispilotalis
       

Omiodes indicata Pachynoa xanthochyta

Palpita annulata

Palpita annulata PS2
       

 

Palpita horakae

Palpita pajnii Palpita pratti

Palpita uedai

       

Palpita unionalis

Parotis incurvata

Parotis marginata

Parotis marinata
       

Parotis sp. GC2

Parotis suralis

Patania aedilis

Phostria odontosticta

       

Pleuroptya balteata

Prooedema insisalis Prophantis adjusta Prophantis sp. GC1
       

Prorodes mimica Pycnarmon meritalis

Pycnarmon sp. GC1

Pygospila tyres

       

Rehimena phyrynealis

Rehimena surusalis

Salbia haemorrhoidalis

Samea multiplicalis

Salvinia Moth

       

Sameodes cancellalis

Sameodes iolealis

Sceloides cordalis

SpilomeliinGC sp. 1

       

Spoladea recurvalis

Sufetula alychnopa

Syllepte ridopalis

Symmoracma minoralis

       

Talanga sabacusalis

Talanga tolumnialis

Tatobotys biannulalis

Tatobotys janapalis
       

   
Terastia subjectalis

Trichophysetis sp. ANIC1

   
       

     
Udea sp. GC1

Voliba sp. ANIC1

   
       

References: