Ancylotropis waterhousei  
  Anthribidae  

 
no DNA